NB601

1,544,000

KÍCH THƯỚC TỐI ĐA: 36 m2(H 6m x W6m)
T/LƯỢNG: 12 kg
ĐVT: m2

Danh mục: