NB802S

2,304,000

KÍCH THƯỚC TỐI ĐA: 49 m2(H 7m x W 7m)
T/LƯỢNG: 14.5 kg
ĐVT: m2

Danh mục: